Joseph Thomas Cowling & Katie Louise Wright 30/9/1